Posts Tagged ‘spraw’

1) Reprodukcje dokumentów do sprawy Clauberga – POBIERZ 

2) Zeszyty Oświęcimskie – POBIERZ CAŁOŚĆ

3) Wywiad z profesorem Dennisem L. Meadows: „15 milionów ludności gwarantowałoby równowagę (…)jeżeli chodzi o Polskę” – POBIERZ CAŁOŚĆ

4) Józef Kossecki- polityka demograficzna Niemiec względem Polski – POBIERZ

==========================================

===================

======

„Wszystkie środki, które służą ograniczeniom rozrodczości, powinny być tolerowane albo popierane. Spędzanie płodu musi być na pozostałym obszarze Polski niekaralne. Środki służące do spędzania płodu i środki zapobiegawcze mogą być w każdej formie publiczne oferowane, przy czym nie może to pociągać za sobą jakichkolwiek policyjnych konsekwencji. Homoseksualizm należy uznać za niekaralny. Przeciwko instytucjom i osobom, które trudnią się zawodowo spędzaniem płodu, nie powinny być wszczynane policyjne dochodzenia. Rasowo-hygienicznych zarządzeń w żadnym razie nie należy popierać”

USSR-120 Berlin 2.10.1940 ” ( Za: Zeszyty Oświęcimskie nr2, Państwowe Muzeum w Oświęcimiu 1958, s 45)

Poniżej przedstawiamy odpis innego niemieckiego dokumentu (Zeszyty Oświęcimskie, wyd. cyt. s 49-50), w którym dr Wetzel (Kierownik Centrali Doradczej Urzędu dla Spraw Rasowo-Politycznych) referuje dlaczego, tak ważne dla hitlerowców jest ograniczanie rozrodczości i zabijanie polskich dzieci. Przedstawia też w swych zbrodniczych założeniach jak ma to wyglądać od strony technicznej. Metody te dotyczą już szerzej traktowania Polaków i Rosjan w ramach Generalnego Planu Wschodniego.

==========================================

===================

======

Reprodukcje dokumentów do sprawy Clauberga 49

Odpis.

I/214 geh. Rs. NG-2325 Tajna sprawa państwowa! Berlin, 27.4.1942.

W SPRAWIE GENERALNEGO PLANU WSCHODNIEGO REICHSFUHRERA SS

. . . . . . . . . . W sprawie rozwiązania kwestii polskiej

a) Polacy

Ich liczbę będzie się musiało ocenić na 20 do 24 milionów. Są oni najbar­dziej wrogo usposobieni w stosunku do Niemców, liczebnie najsilniejsi a wskutek tego najniebezpieczniejsi ze wszystkich obcoplemieńców któ­rych wysiedlenie plan przewiduje. Są narodem, który najbardziej skłania się do konspiracji.

Powinno być oczywiste, że polskiej kwestii nic można rozwiązać w ten sposób, że zlikwiduje się Polaków, podobnie jak Żydów. Tego rodzaju roz­wiązanie kwestii polskiej obciążyłoby naród niemiecki na daleką przy­szłość i odebrałoby nam wszędzie sympatię, zwłaszcza że inne sąsiednie narody musiałyby się liczyć z możliwością, iż w odpowiednim czasie po­traktowane zostaną podobnie. Moim zdaniem musi zostać znaleziony taki sposób rozwiązania kwestii polskiej, ażeby wyżej wskazane polityczne niebezpieczeństwa zostały sprowadzone do możliwie najmniejszych rozmiarów.

Sprawa przyszłego traktowania Rosjan …….

Celem niemieckiej polityki ludnościowej na rosyjskim terenie będzie musiało być sprowadzenie liczby urodzin do poziomu leżącego po­niżej liczby niemieckiej. To samo zresztą powinno odnosić się także do szczególnie płodnej ludności kaukaskiego terenu, a później częściowo także do Ukrainy. Na razie leży w naszym interesie powiększenie liczby Ukraiń­ców jako przeciwwagi w stosunku do Rosjan. Nie powinno to jednak do­prowadzić do tego, ażeby Ukraińcy zajęli później miejsce Rosjan.

Aby doprowadzić na wschodnich terenach do znośnego dla nas rozmna­żania się ludności, jest nagląco konieczne zaniechanie na wschodzie tych wszystkich środków, które zastosowaliśmy w Rzeszy celem podwyższenia liczby urodzin. Na terenach tych musimy świadomie prowadzić negatywną politykę ludnościową. Poprzez środki propagandowe, a w szczególności przez prasę, radio. kino. ulotki, krótkie broszury, odczyty uświadamiające itp. należy stale wpajać w ludność myśl jak szkodliwą rzeczą jest posiadanie wielu dzieci. Powinno się wskazywać koszty, jakie dzieci powodują, na to co można by zdobyć dla siebie za te wydatki. Można wskazywać na wielkie niebezpieczeństwa dla zdrowia, które mogą grozić kobiecie przy porodzie itp. Obok tej propagandy powinna być prowadzona na wielką skalę propaganda środków zapobiegawczych.

Przemysł produkujący tego rodzaju środki, musi zostać specjalnie stworzony. Nie może być karalne zachwalanie i rozpowszechnianie środków zapobiegawczych ani też spędzenie płodu. Należy też w pełni popierać powstawanie zakładów dla spędzania płodu. Można wykształcić np. Akuszerki względnie felczerki w robieniu sztucznych poronień, im bardziej fachowo będą przeprowadzane poronienia, tym większego zaufania nabierze do nich ludność. Rozumie się samo przez się, że i lekarz musi być upoważniony do robienia tych zabiegów, przy czym nie może tu wchodzić w rachubę uchybienie zawodowej lekarskiej godności.

Należy również propagować dobrowolną sterylizację. Nie powinno się zwalczać śmiertelności niemowląt. Nie może mieć miejsca również uświadamianie matek w zakresie pielęgnacji nie­mowląt i chorób dziecięcych. Trzeba się starać o to, aby wykształcenie ro­syjskich lekarzy w tych dziedzinach wiedzy było możliwie jak najmniej­sze.

Nie wolno popierać domów dziecka itp. Instytucji. W każdym razie całkowite biologiczne wyniszczenie Rosjan nie może tak długo leżeć w naszym interesie, jak długo nie jesteśmy sami w stanie za­pełnić tego terenu naszymi ludźmi. W przeciwnym bowiem razie inne na­rody objęłyby ten obszar, co również nic leżałoby w naszym interesie.Na­szym celem przy wprowadzeniu tych środków jest tylko to, ażeby Rosjan o tyle osłabić, ażeby nie mogli nas przytłaczać masą swoich ludzi. Nam Niemcom chodzi tylko o to, ażeby naród rosyjski osłabić do tego stopnia, aby nigdy już nie był on w stanie zagrażać niemieckiemu przewodnic­twu na europejskim terenie. Do tego celu przybliżają nas wyżej wskazane drogi.

Należy pamiętać również o tym, że stłoczenie mas ludzkich w mia­stach fabrycznych jest niewątpliwie najodpowiedniejszym środkiem do ograniczenia rozmnażania się ludności.Powyżej omówiona propaganda i uświadomienie da się bowiem w miastach o wiele łatwiej przeprowadź niż na wsi, zwłaszcza gdy chodzi o rozlegle przestrzenie Wschodu.

DR WETZEL •

Czy to sztuka ? „Aborcja dla Polek wprowadzona przez Hitlera 9 marca 1943” .Pod takim hasłem Fundacja PRO-Prawo do Życia rozpoczęła akcję w obronie dzieci nienarodzonych. Pierwsze plakaty zawisły w Poznaniu m. in przy Rondzie Śródka oraz na posesjach prywatnych. Obudziło to wściekłość środowisk feministycznych oraz lewicowych, które popierają zabijanie dzieci. Rozpoczęto więc nie merytoryczną debatę nad tym czy plakat o tak drastycznej wymowie – widnieją tam ciałka bestialsko zamordowanych dzieci, powinien wisieć w miejscach publicznych. To logiczne, że wrogowie życia kwestionują tę formę, ponieważ brak im argumentów .Tylko czy plakat nie jest formą sztuki, gdzie są teraz ci postępowcy, którzy bronią artystów ? Jeśli w grę wchodzi urąganie symbolom religijnym i obrazę uczuć religijnych, to mówi się, że sztuka nie ma granic. A czy obrona życia może mieć jakieś granice?

==========================================

===================

======

Czy mordercy są tego świadomi, że wykonują plan demograficznej eksterminacji Polaków wymyślony przez Adolfa Hitlera oraz Reichsfuhrera SS Heinricha Himmlera. Dla zabijanych dzieci jest to jednak obojętne w imię jakich chorych ideologii są krzywdzone i czyj plan, niejako zza grobu wykonują współcześni eksterminatorzy, bo efekt jest taki sam, potworna niezawiniona śmierć…

Reklamy